FacebookTwitterLinkedIn

Hoe verwijdert u de CTRM ransomware van uw computer?

Ook bekend als: Het CTRM virus
Schadeniveau: Ernstig

Instructies voor het verwijderen van de CTRM ransomware

Wat is de CTRM ransomware?

De CTRM ransomware versleutelt bestanden en hernoemt deze. Het creëert ook een bestand "CTRM_INFO.rtf" (losgeldbericht) en plaatst dit in alle mappen met versleutelde bestanden. Bestanden worden hernoemd door hun naam te vervangen door het adres citrteam@yahoo.com, een willekeurige tekenreeks en de extensie ".CTRM". Zo zou bv. een bestand met de naam "1.jpg" na de versleuteling verschijnen als "[Citrteam@yahoo.com].orSl0b2S-zT5rOiZG.CTRM", "2.jpg" als "[Citrteam@yahoo.com].plDg9v3D-pR4h9kLF.CTRM", enz. CTRM behoort tot de Matrix-ransomwaregroep.

Zoals beschreven in het losgeldbericht ("CTRM_INFO.rtf"), worden bestanden versleuteld met de algoritmes АЕS en RSА. Ze kunnen worden gedecodeerd met een unieke coderingssleutel die is opgeslagen op een externe server en de ontwikkelaars van de CTRM-ransomware zijn de enigen die deze sleutel kunnen leveren. Er wordt ook gemeld dat de ontwikkelaars van de ransomware 48 uur na de aanval, bestanden op het darknet zullen publiceren. Slachtoffers krijgen als instructie dat ze een ​​e-mail naar citrteam@yahoo.com, citrteam@tutanota.com en citrteam@gmail.com moeten sturen en wachten op verdere instructies (details zoals de prijs van een decoderingssleutel en hoe ervoor te betalen). Met andere woorden, slachtoffers van de CTRM-ransomware-aanval krijgen te horen dat de enige manier om bestanden te herstellen is door ze te decoderen met een sleutel die kan worden gekocht bij de cybercriminelen die deze ransomware hebben ontworpen. Helaas zijn er geen tools van derden bekend die bestanden kunnen decoderen nadat die zijn gecodeerd door CTRM, althans op dit moment niet. Ransomware-ontwikkelaars mogen echter nooit worden vertrouwd worden (en u mag hen zeker niet betalen). Het is immers gebruikelijk dat ze geen decoderingstools sturen, zelfs niet als slachtoffers ervoor betalen. Gewoonlijk is de enige manier voor slachtoffers van ransomware om hun bestanden gratis te herstellen, een herstel vanaf een back-up. Het is de moeite waard om te vermelden dat geïnstalleerde ransomware verder bestanden versleutelt door deze van het besturingssysteem te verwijderen. Dit zijn enkele instructies voor het verwijderen van ransomware. Bestanden die al door dergelijke malware zijn versleuteld, blijven echter ook na verwijdering van de ransomware is versleuteld.

Screenshot van een bericht waarin gebruikers de instructie krijgen om losgeld te betalen en zo hun gecompromitteerde gegevens te ontsleutelen:

CTRM decryptie-instructies (CTRM_INFO.rtf)

Ter samenvatting: in de meeste gevallen is malware van dit type ontworpen om te voorkomen dat slachtoffers toegang krijgen tot hun bestanden door deze te versleutelen en een losgelderich te tonen. De enige belangrijke verschillen  zijn het losgeld dat slachtoffers moeten betalen en het cryptografische algoritme dat de ransomware gebruikt voor het versleutelen van bestanden. Helaas is het onmogelijk om bestanden te decoderen zonder de tools die de ransomware-ontwikkelaars kunnen verstrekken. Dit kan enkel als de ransomware bugs vertoont en dit gebeurt niet vaak. Daarom wordt aanbevolen om altijd een back-up van gegevens te maken en deze op een externe server (bijv. cloud) of een niet-aangesloten opslagapparaat te bewaren. Dit zijn andere voorbeelden van malware die is geclassificeerd als ransomware: MONETA, Leitkcad en INFECTION.

Hoe besmette ransomware mijn computer?

De meeste cybercriminelen gebruiken trojans paarden, spamcampagnes, onbetrouwbare downloadbronnen (voor bestanden / software), 'cracks' voor het activeren van software en valse software-updatetools om malware te verspreiden. Trojans paarden zijn kwaadaardige programma's die vermomd worden als legitieme software. Om malware via trojans te verspreiden, moeten cybercriminelen gebruikers verleiden om eerst de trojan op hun computer te installeren. Eenmaal geïnstalleerd, installeert die vervolgens extra malware (kettinginfecties). Spammails zijn e-mails die kwaadaardige bestanden bevatten als bijlage of links naar kwaadaardige bestanden. Cybercriminelen die dergelijke e-mails verzenden proberen de ontvangers te misleiden om die bestanden te downloaden en te openen. Als ze worden geopend, installeren de bestanden malware. Enkele voorbeelden van bestanden die kunnen worden gebruikt om de installatie van malware te veroorzaken, zijn kwaadaardige Microsoft Office, pdf-documenten, uitvoerbare bestanden (zoals .exe), archiefbestanden zoals RAR-, ZIP- of JavaScript-bestanden. Bestanden die via onbetrouwbare kanalen worden gedownload, kunnen ook zijn ontworpen om malware te installeren. Voorbeelden van dergelijke kanalen zijn peer-to-peer-netwerken zoals torrent-clients, eMule, gratis websites voor het hosten van bestanden, externe downloaders, freeware-downloadpagina's, niet-officiële websites, enz. Hierbij wordt malware geïnstalleerd wanneer die bestanden worden geopend. Gewoonlijk worden gebruikers misleid om die bestanden te downloaden omdat de cybercriminelen ze vermommen als legitieme software of bestanden. Niet-officiële software-activeringstools ('cracks') zijn programma's die zijn ontworpen om illegaal gelicentieerde software te activeren. Vaak werken ze niet zoals beloofd: in plaats van de activering te omzeilen, infecteren ze besturingssystemen. Valse updatetools infecteren systemen door ofwel malware te installeren in plaats van updates voor geïnstalleerde software, ofwel door misbruik te maken van bugs in verouderde software.

Overzicht risico's:
Naam Het CTRM virus
Type bedreiging Ransomware, cryptovirus, bestandslocker
Extensie versleutelde bestanden .CTRM
Bericht met de vraag om losgeld CTRM_INFO.rtf
Contactgegevens cybercriminelen citrteam@yahoo.com, citrteam@tutanota.com, citrteam@gmail.com
Detectienamen Avast (Win32:RansomX-gen [Ransom]), BitDefender (Generic.Ransom.Matrix.8A0CC475), ESET-NOD32 (een variant van Win32/Filecoder.LockedFile.I), Kaspersky (HEUR:Trojan-Ransom.Win32.Agent.gen), Microsoft (Ransom:Win32/Gansom.AB!MSR), volledige detectielijst (VirusTotal)
Symptomen U kunt bestanden die op uw computer zijn opgeslagen niet openen, eerder functionele bestanden hebben nu een andere extensie (bijvoorbeeld my.docx.locked). Er wordt een bericht met de vraag om losgeld op uw bureaublad weergegeven. Cybercriminelen eisen losgeld (meestal in bitcoins) om uw bestanden te ontgrendelen.
Distributiemethodes Geïnfecteerde e-mailbijlagen (macro's), torrent-websites, schadelijke advertenties.
Schade Alle bestanden zijn versleuteld en kunnen niet worden geopend zonder losgeld te betalen. Extra trojans voor het stelen van wachtwoorden en malware-infecties kunnen samen met een ransomware-infectie worden geïnstalleerd.
Malware verwijderen (Windows)

Om mogelijke malware-infecties te verwijderen, scant u uw computer met legitieme antivirussoftware. Onze beveiligingsonderzoekers raden aan Combo Cleaner te gebruiken.
▼ Combo Cleaner voor Windows downloaden
Gratis scanner die controleert of uw computer geïnfecteerd is. Om het volledige product te kunnen gebruiken moet u een licentie van Combo Cleaner kopen. Beperkte proefperiode van 7 dagen beschikbaar. Combo Cleaner is eigendom van en wordt beheerd door Rcs Lt, het moederbedrijf van PCRisk. Lees meer.

Hoe beschermt u zich tegen besmettingen met ransomware?

Bestanden en programma's moeten worden gedownload van officiële, betrouwbare websites. Niet-officiële websites, allerlei externe downloaders en andere vergelijkbare tools en bronnen (voorbeelden worden hierboven genoemd) mogen niet vertrouwd worden. Bijlagen (en websitelinks) in irrelevante e-mails die werden verzonden vanaf onbekende, verdachte adressen, mag u niet openen. Dergelijke e-mails worden vaak gebruikt om malware te verspreiden. Uw software en besturingssysteem moeten worden bijgewerkt en geactiveerd met behulp van geïmplementeerde functies en / of tools die worden aangeboden door de officiële ontwikkelaars. Tools van derden en niet-officiële tools mogen hier nooit worden gebruikt. Bovendien is het niet legaal om gelicentieerde software te activeren met behulp van verschillende niet-officiële activeringstools ('cracks') of installatieprogramma's voor illegale software. Bovendien moet het besturingssysteem regelmatig worden gescand op virussen en andere bedreigingen met een bijgewerkte en gerenommeerde antivirus- of antispywaresoftware. Beveiligingssoftware moet altijd up-to-date zijn. Als uw computer al is geïnfecteerd met CTRM, dan raden we u aan een scan uit te voeren met Combo Cleaner om deze ransomware automatisch te verwijderen.

Tekst in het "CTRM_INFO.rtf" tekstbestand:

Our congratulations. You become a victim of ransomware attack.

First оf аll wе hаvе tо infоrm уоu thаt уоur dаtа is nоt соrruptеd аnd саn bе rеstоrеd quiсklу аnd sаfеlу. Dоn't wоrrу аbоut it. оur sоftwаrе wоrks pеrfесtlу.

Аs уоu саn sее аll уоur filеs wеrе еnсrуptеd аnd rеnаmеd. уоur dаtа is еnсrуptеd with а strоng сrуptо аlgоrithm АЕS+RSА. Уоu саn rеаd аbоut thеsе аlgоrithms in Gооglе. Уоur uniquе dесrуptiоn kеу is sесurеlу stоrеd оn оur sеrvеr аnd nо wау tо rеstоrе уоur dаtа withоut оur hеlp.

Аlsо аll intеrеsting vаluаblе аnd соnfidеntiаl dаtа wаs uplоаdеd tо оur sеrvеrs.
If уоu will nоt stаrt diаlоg with us in 48 hоurs wе will stаrt publishing уоur соnfidеntiаl dаtа in thе Dаrknеt. Аftеr 96 hоurs stоlеn pаrtnеrs аnd сliеnts соntасts will bе usеd fоr nеw rаnsоmwаrе аttасks. Аlsо, If pоssiblе, wе will sеll уоur dаtаbаsеs tо intеrеstеd pаrtiеs.

Plеаsе nоtе thаt уоu аrе nоt а rаndоm tаrgеt. Wе knоw thаt уоu аrе аblе tо pау аnd wе will dо оur bеst tо соmplеtе this аttасk with pауing а rаnsоm pауmеnt frоm уоur pаrt. If уоu dоn't gеt in tоuсh, wе will lаunсh а DDоs аttасk оn уоur sitе аnd IT infrаstruсturе.

If уоu rеаllу wаnt tо sоlvе this situаtiоn уоu hаvе tо writе tо оur 3 еmаil аdrеssеs:
Citrteam@yahoo.com
Citrteam@tutanota.com
Citrteam@gmail.com
In subjеct linе please writе уоur ID: -

Уоu саn аttасh up tо 3 smаll еnсrуptеd filеs fоr frее tеst dесrуptiоn. Wе will dесrуpt thеsе filеs fоr frее аnd sеnd thеm tо уоu. This will bе prооf fоr уоu thаt wе саn dесrуpt аll уоur dаtа. Plеаsе nоtе thаt filеs must nоt соntаin vаluаblе infоrmаtiоn.

Important!
* Wе аsking tо sеnd уоur mеssаgе tо аll оf оur 3 еmаil аdrеssеs bесаusе fоr vаriоus rеаsоns, уоur еmаil mау nоt bе dеlivеrеd.
* Оur mеssаgе mау bе rесоgnizеd аs spаm, sо bе surе tо сhесk thе spаm fоldеr.
* If wе dо nоt rеspоnd tо уоu within 24 hоurs, writе tо us frоm аnоthеr еmаil аddrеss. Usе Gmаil, уаhоо, Hоtmаil, оr аnу оthеr wеll-knоwn еmаil sеrviсе.

Important!
Plеаsе dоn't wаstе thе timе, it will rеsult оnlу аdditinаl dаmаgе tо уоur соmpаnу!
Dоn't trу tо fооl us, it will оnlу inсrеаsе thе priсе!
Wе аrе prоfеssiоnаls аnd just dоing оur jоb!
Wе аrе аlwауs оpеnеd fоr diаlоguе аnd rеаdу tо hеlp!

Screenshot van door CTRM versleutelde bestanden (".CTRM"-extensie):

Files encrypted by CTRM ransomware (.CTRM extension)

De CTRM ransomware verwijderen:

Onmiddellijke automatische malwareverwijdering: Handmatig de dreiging verwijderen, kan een langdurig en ingewikkeld proces zijn dat geavanceerde computer vaardigheden vereist. Combo Cleaner is een professionele automatische malware verwijderaar die wordt aanbevolen om malware te verwijderen. Download het door op de onderstaande knop te klikken:
▼ DOWNLOAD Combo Cleaner De gratis scanner controleert of uw computer geïnfecteerd is. Om het volledige product te kunnen gebruiken moet u een licentie van Combo Cleaner kopen. Beperkte proefperiode van 7 dagen beschikbaar. Combo Cleaner is eigendom van en wordt beheerd door Rcs Lt, het moederbedrijf van PCRisk. Lees meer. Door het downloaden van software op deze website verklaar je je akkoord met ons privacybeleid en onze algemene voorwaarden.

Video die uitlegt welke stappen worden genomen in geval van een ransomware infectie:

Snelmenu:

Ransomware melden bij de autoriteiten:

Als u het slachtoffer bent gewoden van een ransomwareaanval, dan raden we u aan dit incident aan de autoriteiten te melden. Door de opsporingsinstanties informatie te verstrekken helpt u cybercriminaliteit op te sporen en aanvallers te vervolgen. Dit is een lijst met autoriteiten waar u een ransomwareaanval kunt melden. Voor de volledige lijst van lokale cyberbeveiligingscentra en informatie over waarom u ransomwareaanvallen moet melden, kunt u dit artikel lezen.

Lijst met lokale autoriteiten waar ransomware moet worden gemeld (afhankelijk van uw woonplaats):

Het besmette apparaat isoleren:

Sommige ransomware-infecties zijn ontworpen om bestanden op externe opslagapparaten te versleutelen en te infecteren en zich over het hele lokale netwerk te verspreiden. Daarom is het erg belangrijk om het besmette apparaat (de computer) zo snel mogelijk te isoleren.

Stap 1: De internetverbinding verbreken.

De eenvoudigste manier om een computer los te koppelen van internet, is het lostrekken van de ethernetkabel naar het moederbord. Sommige apparaten zijn echter verbonden via een draadloos netwerk en voor sommige gebruikers (vooral degenen die niet bijzonder technisch onderlegd zijn) kan het loskoppelen van kabels moeilijk zijn. U kunt uw computersyseem gelukkig ook loskoppelen van het internet via het Configuratiescherm:

Navigeer naar "Configuratiescherm", klik op de zoekmachinebalk in de rechterbovenhoek van het scherm, typ "Netwerk en delen centrum" en kies het zoekresultaat: De computerverbinding met het internet verbreken (stap 1)

Klik op "Adapterinstellingen wijzigen" in de linkerbovenhoek van het scherm: De verbinding met het internet verbreken (stap 2)

Klik rechts op elke verbinding en kies "Uitschakelen". Zodra deze zijn uitgeschakeld is de computer niet langer verbonden met internet. Om de verbinding te herstellen klikt u gewoon met de rechtermuisknop op de verbinding en kiest u "Inschakelen". De internetverbinding verbreken (stap 3)

Stap 2: Ontkoppel alle opslagapparaten.

Zoals hierboven vermeld, kan ransomware gegevens versleutelen en alle opslagapparaten besmetten die op de computer zijn aangesloten. Daarom moeten alle externe opslagapparaten (flashdrives, draagbare harde schijven, enz.) onmiddellijk worden losgekoppeld.  We raden u echter ten zeerste aan om elk apparaat eerst "uit te werpen" voordat u het loskoppelt, en dit om gegevensbeschadiging te voorkomen:

Navigeer naar "Mijn Computer", klik rechts op elk aangesloten apparaat en klik op "Uitwerpen": Opslagapparaten uitwerpen

Stap 3: Meld u af bij alle cloudopslagdiensten.

Sommigr ransomware kan mogelijk de software kapen die gegevens uploadt naar "de Cloud". Hierdoor kunnen gegevens in de cloud beschadigd worden of worden versleuteld. Daarom moet u zich afmelden bij alle cloudopslagaccounts in browsers en andere gerelateerde software. Verwijder eventueel de cloudsoftware tijdelijk totdat de infectie volledig is verwijderd.

De ransomwarebesmetting identificeren:

Om een infectie goed te kunnen verwijderen, moet men deze eerst identificeren. Sommige ransomware-infecties tonen berichten met de vraag om losgeld (zie het tekstbestand van de WALDO-ransomware hieronder).

De ransomwarebesmetting identificeren (stap 1)

Dit is echter zeldzaam. In de meeste gevallen bevat de ransomware kortere berichten die simpelweg aangeven dat de gegevens gecodeerd zijn en dat de slachtoffers losgeld moeten betalen. Ransomware genereert doorgaans berichten met verschillende bestandsnamen (bijvoorbeeld "_readme.txt", "READ-ME.txt", "DECRYPTION_INSTRUCTIONS.txt", "DECRYPT_FILES.html", enz.). Daarom lijkt het gebruik van de naam van een losgeldbericht ook een goede manier om de infectie te identificeren. Het probleem is echter dat veel van deze namen generiek zijn en dat sommige infecties dezelfde namen gebruiken, ook al verschillen de berichten en zijn de infecties zelf niet gerelateerd. Daarom zal het gebruik van alleen de bestandsnaam van het bericht vaak ondoeltreffend zijn en kan dit zelfs leiden tot permanent gegevensverlies (doordat er dan wordt gepoogd om gegevens te ontsleutelen met tools die zijn ontworpen voor andere ransomware-infecties, dit zal waarschijnlijk de bestanden permanent beschadigen en decodering zal niet langer mogelijk zijn. zelfs niet met de juiste tools).

Een andere manier om een ​​ransomware-infectie te identificeren, is door de bestandsextensie te controleren, die aan elk gecodeerd bestand is toegevoegd. Ransomware-infecties dragen vaak de naam van de extensies die ze toevoegen (zoals de bestanden hieronder, die werden versleuteld door de Qewe-ransomware).

Ransomware identificeren (stap 2)

Deze methode is echter alleen effectief als de toegevoegde bestandsextensie ook echt uniek is. Veel ransomware-infecties voegen een generieke extensie toe (bijvoorbeeld ".encrypted", ".enc", ".crypted", ".locked", enz.). In deze gevallen is het identificeren van ransomware aan de hand van de toegevoegde extensie onmogelijk.

Eén van de snelste en eenvoudigste manieren om ransomware te identificeren is de ID Ransomware-website. Deze service herkent de meeste bestaande ransomware-infecties. Slachtoffers moeten enkel een een losgeldbericht en / of een versleuteld bestand uploaden (we raden u aan om indien mogelijke beide te uploaden).

Ransomware identificeren (stap 3)

De ransomware wordt binnen enkele seconden geïdentificeerd en u krijgt verschillende details, zoals de naam van de malwarefamilie waartoe de infectie behoort, of deze decodeerbaar is, enzovoort.

Voorbeeld 1 (De Qewe [Stop/Djvu] ransomware):

Ransomware identificeren (stap 4)

Voorbeeld 2 (.iso [Phobos] ransomware):

Ransomware identificeren (stap 5)

Als uw gegevens toch blijkt te zijn gecodeerd door een ransomware die niet wordt ondersteund door ID Ransomware, dan kunt u altijd proberen op internet te zoeken met behulp van bepaalde trefwoorden (bijvoorbeeld naam van het losgeldbericht, bestandsextensie, verstrekte contactgegevens, cryptowallet-adressen, enz.).

Decryptietools zoeken:

De versleutelingsalgoritmen die door de meeste ransomwares worden gebruikt, zijn buitengewoon geavanceerd en, als de versleuteling correct wordt uitgevoerd, kan alleen de ontwikkelaar uw gegevens herstellen. Dit komt doordat voor de decodering een specifieke sleutel nodig is, die tijdens de codering wordt aangemaakt. Gegevens herstellen zonder deze sleutel is onmogelijk. In de meeste gevallen bewaren de cybercriminelen sleutels op een externe server en niet op de geïnfecteerde machine. Dharma (CrySis), Phobos en andere bekende families van ransomware-infecties zijn vrijwel foutloos, en daarbij is het gewoon onmogelijk om versleutelde gegevens te herstellen zonder de tussenkomst van de ontwikkelaars. Desondanks zijn er ook tientallen ransomwares die slecht ontwikkeld zijn en die bugs bevatten (bijvoorbeeld het gebruik van identieke coderings- / decoderingssleutels voor elk slachtoffer, lokaal opgeslagen sleutels, enz.). Controleer daarom altijd of er decoderingstools bestaan voor de ransomware die uw computer heeft besmet.

De juiste decryptietool zoeken op internet kan lastig zijn. Daarom raden we u aan het No More Ransom Project te gebruiken, en dt is waarom identificatie van de ransomware handig is. De website van No More Ransom Project bevat een sectie "Decryptietools" met een zoekbalk. Voer daar de naam in van de ransomware die u hebt geïdentificeerd, en bekijk de beschikbare decryptors.

Ransomware-decryptors zoeken via de nomoreransom.org website

Bestanden herstellen met tools voor gegevensherstel:

Afhankelijk van de situatie (de kwaliteit van de ransomware, het gebruikte versleutelingsalgoritme enz.) kan het mogelijk zijn om bestanden te herstellen met behulp van tools van derden. Hiervoor raden we u de tool Recuva aan, ontwikkeld door CCleaner. Deze tool ondersteunt meer dan duizend gegevenstypen (afbeeldingen, video, audio, documenten, enz.) en is zeer intuïtief (er is weinig kennis nodig om gegevens te herstellen). Bovendien is het gebruik van de herstelfunctie volledig gratis.

Stap 1: Voer een scan uit.

Start de Recuva-applicatie en volg de wizard. U krijgt verschillende vensters te zien waarin u kunt kiezen naar welke bestandstypen u wilt zoeken, welke locaties moeten worden gescand, enz. Het enige dat u moet doen, is in de opties selecteren waar u naar zoekt en de scan starten. We raden u aan om de "Diepe scan" in te schakelen voordat u begint, anders zijn de scanmogelijkheden van dit programma beperkt.

Recuva dataherstel-wizard

Wacht tot Recuva de scan heeft voltooid. De scanduur is afhankelijk van het aantal bestanden (aantal én bestandsgrootte) dat u scant (het scannen van enkele honderden gigabytes kan bijvoorbeeld meer dan een uur duren). Wees dus geduldig tijdens het scanproces. We raden u ook af om bestaande bestanden te wijzigen of te verwijderen, aangezien dit de scan kan verstoren. Als u tijdens het scannen bestanden toevoegt (bijvoorbeeld door deze te downloaden), dan zal de scanduur worden verlengd:

Recuva dataherstel scanduur

Stap 2: Gegevens herstellen.

Zodra het proces is voltooid, selecteert u de mappen / bestanden die u wilt herstellen en klikt u op "Herstellen". Houd er rekening mee dat er voldoene vrije ruimte nodig is op uw harde schijf om gegevens te kunnen herstellen:

Recuva tool voor gegevensherstel

Backups maken van uw gegevens:

Uw bestanden goed beheren en er backups van maken is belangrijk voor de veiligheid van uw gegevens. Wees dus altijd voorzichtig en plan vooruit.

Partitiemanagement: We raden u aan uw gegevens op meerdere partities te bewaren en belangrijke bestanden niet op dezelfde partitie als het besturingssysteem te bewaren. Als u in een situatie terechtkomt waarin u het systeem niet kunt opstarten en u wordt gedwongen de schijf waarop het besturingssysteem is geïnstalleerd te formatteren (in de meeste gevallen is dit waar malware-infecties zich verbergen), dan zult u alle gegevens verliezen op die partitie. Vandaar het voordeel van het instellen van meerdere partities: als u het volledige opslagapparaat aan een enkele partitie hebt toegewezen, wordt u gedwongen alles te verwijderen, maar door meerdere partities aan te maken en de gegevens correct toe te wijzen, kunt u dit voorkomen. U kunt uw partities eenvoudig formatteren zonder de andere partities te wijzigen. Zo wordt de ene partitie opgeschoond en blijven de andere onaangeroerd, en blijven uw gegevens veilig bewaard. Het beheren van partities is vrij eenvoudig en u kunt alle benodigde informatie vinden op de Microsoft website met documentatie.

Gegevensbackups: Een van de meest betrouwbare back-upmethoden is om een extern opslagapparaat te gebruiken voor uw backups en dit niet te verbinden met uw computersysteem. Kopieer uw gegevens naar een externe harde schijf, flashdrive, SSD, HDD of een ander opslagapparaat, koppel deze los en bewaar deze op een veilige en droge plaats uit de buurt van zon en extreme temperaturen. Deze methode is natuurlijk niet erg praktisch, want back-ups en updates van gegevens moeten met enige regelmaat worden gemaakt. U kunt ook een cloudservice of externe server gebruiken. Hiervoor is een internetverbinding vereist en is er altijd een kans op beveiligingsinbreuken, hoewel dat zelden voorkomt.

We raden u aan om Microsoft OneDrive te gebruiken om backups te bewaren van uw bestanden. Met OneDrive kunt u uw persoonlijke bestanden en gegevens in de cloud opslaan en bestanden synchroniseren tussen computers en mobiele apparaten, zodat u uw bestanden vanaf al uw Windows-apparaten kunt openen en bewerken. Met OneDrive kunt u bestanden opslaan, delen en er previews van weergeven, de downloadgeschiedenis openen, bestanden verplaatsen, verwijderen en hernoemen, nieuwe mappen maken en nog veel meer.

U kunt een back-up maken van uw belangrijkste mappen en bestanden op uw pc (uw bureaublad-, documenten- en afbeeldingenmappen). Enkele van de meest opvallende functies van OneDrive zijn bestandsversiebeheer, waarmee oudere versies van bestanden tot 30 dagen bewaard blijven. OneDrive heeft ook een prullenbak waarin al uw verwijderde bestanden voor een beperkte tijd worden bewaard. Verwijderde bestanden worden niet meegeteld bij de opslaglimieten van de de gebruikers.

OneDrive werkt met HTML5-technologie en u kunt er bestanden tot 300 MB mee uploaden via klikken en slepen in de webbrowser, of bestanden tot 10 GB via de OneDrive desktop-app. Met OneDrive kunt u volledige mappen downloaden als een enkel ZIP-bestand met maximaal 10.000 bestanden, hoewel er per download een limiet is van 15 GB.

OneDrive wordt standaard geleverd met 5 GB gratis opslagruimte. Extra opslaglimieten van 100 GB, 1 TB en 6 TB zijn beschikbaar met een betalend abonnement. U kunt deze abonnementen verkrijgen door extra opslagruimte aan te kopen, al dan niet in combinatie met een Office 365-abonnement.

Een gegevensbackup maken:

De backup-procedur blijft dezelfde voor alle types bestanden en mappen. Dit is hoe u een backup van uw bestanden kunt maken met Microsoft OneDrive

Stap 1: Kies de bestanden en mappen waar u een backup van wilt maken.

Klik op het OneDrive-icoon in de taakbalk

Klikop het OneDrive cloud-icoon om het OneDrive-menu te openen. In dit menu kunt u uw backup-instellingen personaliseren.

Kies Hulp en instellingen en klik op Instellingen

Klik op Hulp & instellingen en kies Instellingen uit het uitklapmenu.

Selecteer het tabblad Backup en klik op Backup beheren

Ga naar het tabblad Backup en klik op Backup beheren.

Selecteer de mappen waarvan u een backup wilt maken en klik op Backup starten

In dit menu, kunt u kiezn om een backup te maken van het Bureaublad en alle bestanden daarin, of van de mappen Documenten en Afbeeldingen, met alle bestanden daarin. Klik op Backup starten.

Wanneer u nu een bestand of map toevoegt aan het bureaublad en de mappen Documenten en Afbeeldingen, wordt er automatisch een back-up van gemaakt op OneDrive.

Om mappen en bestanden toe te voegen die niet op de hierboven getoonde locaties staan, moet u ze handmatig toevoegen.

Selecteer handmatig een bestand en kopieer het

Open Verkenner en navigeer naar de locatie van het bestand/de map waarvan u een backup wilt maken. Selecteer deze, klik er met de rechtermuisknop op en klik op Kopiëren.

Plak het gekopieerde bestand in de OneDrive-map om een backup te maken

Vervolgens navigert u naar OneDrive, en klikt u met de rechtermuisknop gelijk waar in het venster, en klikt u op Plakken. U kunt ook een bestand slepen en neerzetten in OneDrive. OneDrive maakt automatisch een back-up van de map / het bestand.

Status van bestanden in de OneDrive-map

Van alle bestanden die aan de OneDrive-map zijn toegevoegd, wordt automatisch een back-up in de cloud gemaakt. De groene cirkel met het vinkje erin geeft aan dat het bestand zowel lokaal als op OneDrive beschikbaar is en dat de bestandsversie op beide hetzelfde is. Het pictogram met een blauwe wolk geeft aan dat het bestand nog niet is gesynchroniseerd en alleen beschikbaar is op OneDrive. Het synchronisatiepictogram geeft aan dat het bestand momenteel wordt gesynchroniseerd.Klik op Hulp & Instellingen en klik op 'Online weergeven'

Om bestanden te openen die enkel beschikbaar zijn op OneDrive online, gaat u naar het Hulp & instellingen-uitklapmenu en kiest u Online weergeven.

Klik op het tandwiel voor Instellingen en vervolgens op Opties

Stap 2: Corrupte bestanden herstellen.

OneDrive zorgt ervoor dat de bestanden gesynchroniseerd blijven, dus de versie van het bestand op de computer is dezelfde versie in de cloud. Als ransomware uw bestanden echter heeft gecodeerd, kunt u gebruikmaken van de OneDrive versiegeschiedenis-functie en zo bestanden herstellen naar een versie die werd gemaakt voor de versleuteling.

Microsoft 365 heeft een ransomwaredetectiefunctie die u waarschuwt wanneer uw OneDrive-bestanden dreigen te worden versleuteld of werden aangevallen. Deze functie helpt u bij het herstellen van uw bestanden. Houd er echter rekening mee dat als u geen betaald Microsoft 365-abonnement heeft, u slechts één keer gratis detectie en bestandsherstel kunt gebruiken.

Als uw OneDrive-bestanden worden verwijderd, beschadigd of geïnfecteerd door malware, kunt u uw volledige OneDrive herstellen naar een eerder tijdstip. Hier ziet u hoe u uw volledige OneDrive kunt herstellen:

Uw Onedrive herstellen

1. Als u zich heeft aangemeld met een persoonlijk account, klikt u op het tandwiel Instellingen bovenaan de pagina. Klik vervolgens op Opties en selecteer Uw OneDrive herstellen.

Als u bent aangemeld met een werk- of schoolaccount, klikt u op het tandwiel Instellingen boven aan de pagina. Klik vervolgens op Uw OneDrive herstellen.

2. Selecteer op de pagina Uw OneDrive herstellen een datum in het uitklapmenu. Merk op dat als u uw bestanden herstelt na een automatische detectie van ransomware, de aanbevolen hersteldatum reeds voor u is geselecteerd.

3. Nadat u alle opties voor bestandsherstel heeft geconfigureerd, klikt u op Herstellen om alle verdachte wijzigingen aan uw bestanden ongedaan te maken.

De beste manier om schade door ransomware-infecties te voorkomen, is regelmatig backups van uw gegevens te maken.

▼ Toon discussie

Over de auteur:

Tomas Meskauskas

Ik ben gepassioneerd door computerbeveiliging en -technologie. Ik ben al meer dan 10 jaar werkzaam in verschillende bedrijven die op zoek zijn naar oplossingen voor computertechnische problemen en internetbeveiliging. Ik werk sinds 2010 als auteur en redacteur voor PCrisk. Volg mij op Twitter en LinkedIn om op de hoogte te blijven van de nieuwste online beveiligingsrisico's. Lees meer over de auteur.

Het PCrisk-beveiligingsportal is een samenwerking van verschillende beveiligingsonderzoekers om computergebruikers te informeren over de nieuwste online beveiligingsrisico's. Meer informatie over de auteurs en onderzoekers van PCrisk vindt u op onze contact-pagina.

Onze richtlijnen voor het verwijderen van malware zijn gratis. Als u ons echter wilt steunen, kunt u ons een donatie sturen.

Over ons

PCrisk

PCrisk is een cyberbeveiligingsportaal dat internetgebruikers informeert over de nieuwste digitale bedreigingen. Onze inhoud wordt verstrekt door beveiligingsexperts en professionele malware onderzoekers. Lees meer over ons.

Verwijderingsinstructies in andere talen
QR Code
Het CTRM virus QR code
Scan deze QR code om een snelle toegang te hebben tot de verwijderingsgids van Het CTRM virus op je mobiele toestel.
Wij raden aan:

Verwijder vandaag nog Windows malware infecties:

▼ VERWIJDER HET NU
Download Combo Cleaner

Platform: Windows

Beoordeling van de redactie voor Combo Cleaner:
Oordeel van de redactieUitmuntend!

[Terug naar boven]

De gratis scanner controleert of uw computer geïnfecteerd is. Om het volledige product te kunnen gebruiken moet u een licentie van Combo Cleaner kopen. Beperkte proefperiode van 7 dagen beschikbaar. Combo Cleaner is eigendom van en wordt beheerd door Rcs Lt, het moederbedrijf van PCRisk. Lees meer.