Locky Imposter ransomware

Ook bekend als: Locky Imposter virus
Verspreiding: Laag
Schadeniveau: Ernstig

Locky Imposter ransomware verwijderingsinstructies

Wat is Locky Imposter?

Malware-beveiligingsonderzoeker dao ming si ontdekte als eerste Locky Imposter (ook bekend als "PyLocky"). Het is een losgeldvirus dat een andere risicovolle ransomware-infectie genaamd Locky imiteert. Nadat het stiekem in het systeem is geïnfiltreerd codeert Locky Imposter gegevens met behulp van de RSA en AES versleutelingsalgoritmen, maakt een kopie van elk bestand en voegt vervolgens aan bestandsnamen de extensie ".locky" toe (bv., "sample.jpg" wordt hernoemd naar "sample.jpg.locky"). Bijgewerkte varianten van deze ransomware gebruiken de extensie ".lockedfile" voor gecodeerde bestanden. Uiteindelijk blijven er twee exemplaren van elk bestand achter (één met de oorspronkelijke naam en één met de extensie ".locky"). Beide bestanden zijn gecodeerd en dus onbruikbaar. Zodra de gegevens gecodeerd zijn, maakt Locky Imposter een tekstbestand (genaamd "LOCKY-README.TXT") aan en plaatst het een kopie daarvan in elke bestaande map.

Het nieuwe tekstbestand bevat een bericht dat de gebruikers informeert over de codering en dat hen aanmoedigt om de website van Locky Imposter te bezoeken en de decoderingstool te kopen. Dit bericht is in het Engels, Frans, Italiaans en Koreaans. Hierdoor kan men veronderstellen dat de ontwikkelaars zich vooral richten op de gebruikers uit deze landen. Zoals hierboven vermeld, gebruikt Locky Imposter RSA- en AES-versleutelingen. Daarom heeft elk slachtoffer twee unieke sleutels nodig om zijn/haar gegevens te herstellen. Alle sleutels worden opgeslagen op een externe server die bestuurd wordt door cybercriminelen. Zo worden de gebruikers aangemoedigd om een decoderingstool te kopen met daarin de gepaste sleutels. Er wordt ook gezegd dat de betaling binnen 96 uur moet worden ingediend, anders worden de decryptiesleutels verwijderd. De hoogte van het losgeld ligt niet vast, maar schommelt meestal tussen 500 en 1500 euro. In ieder geval, ongeacht hoeveel het losgeld bedraagt, betaal het niet. Cybercriminelen negeren de slachtoffers meestal zodra betalingen worden ontvangen. Daarom levert losgeld betalen meestal geen positief resultaat op en worden gebruikers eigenlijk gewoon opgelicht. Wij raden u aan om alle verzoeken om decoderingstools te kopen te negeren. Er zijn momenteel geen tools die in staat zijn om RSA- en AES-versleutelingen te kraken en de gegevens kosteloos te herstellen. Daarom is de enige oplossing om alles vanaf een back-up te herstellen.

Screenshot van een bericht waarin gebruikers worden aangemoedigd om losgeld te betalen om hun aangetaste gegevens te ontsleutelen:

Locky Imposter ontsleutelingsinstructies

Er zijn tientallen ransomware-virussen zoals Locky Imposter. Bijvoorbeeld CryptoConsole, TQV, Cryptes, Jigsaw, en Deep. Merk op dat deze virussen ontwikkeld zijn door verschillende cybercriminelen, maar dat hun gedrag nauwelijks verschilt - ze versleutelen allemaal gegevens en vragen om losgeld. Er zijn meestal slechts twee grote verschillen: 1) de kosten voor het decoderen, en; 2) het type van coderingsalgoritme dat gebruikt wordt. Jammer genoeg gebruiken de meeste ransomware-virussen algoritmen die unieke decryptiesleutels genereren. Daarom is het onmogelijk om de gegevens te herstellen zonder betrokkenheid van de ontwikkelaars (en contact maken met deze mensen wordt afgeraden), tenzij het virus nog niet volledig ontwikkeld is of bepaalde bugs/gebreken vertoont (de sleutel is bijvoorbeeld ingebakken of lokaal opgeslagen of iets dergelijks). Het bestaan van ransomware vormt een sterk argument voor het regelmatig maken van gegevensback-ups, maar het is belangrijk om deze op te slaan op een externe server (bijvoorbeeld Cloud) of een niet-aangesloten opslagapparaat. Als dat niet het geval is worden de back-ups versleuteld samen met de gewone gegevens.

Hoe besmette ransomware mijn computer?

Ransomware wordt op verschillende manieren verspreid, maar de vijf meest populaire zijn: 1) trojans; 2) spam-mails [met besmettelijke bijlagen]; 3) peer-to-peer [P2P]-netwerken [torrents, eMule enz.]; 4) softwaredownloadbronnen van derden [freeware-downloadwebsites, gratis bestandshostingwebsites, enz.], en; 5) valse software-updaters. Trojans openen "achterdeuren" voor andere virussen om in het systeem te infiltreren. Schadelijke bijlagen hebben meestal de indeling van JavaScript-bestanden of van MS Office-documenten. Eenmaal geopend, voeren deze bestanden opdrachten uit die malware downloaden en installeren. P2P-netwerken en andere niet-officiële downloadbronnen stellen deze malware voor als legitieme software. Op deze manier worden veel gebruikers misleid bij het downloaden en installeren van malware. Valse updaters besmetten het systeem door verouderde (software) met fouten te misbruiken of simpelweg malware te downloaden en te installeren in plaats van de updates.

Bedreigingsoverzicht:
Naam Locky Imposter virus
Bedreigingstype Ransomware, cryptovirus, vergrendeling van bestanden
Symptomen U kunt geen bestanden meer openen die op uw computer zijn opgeslagen, eerder functionele bestanden hebben nu een andere extensie, bijvoorbeeld mijn.docx.locked. Een bericht met de vraag om losgeld wordt weergegeven op uw bureaublad. Cybercriminelen vragen om losgeld te betalen (meestal in bitcoins) om uw bestanden te ontgrendelen.
Verspreidings- methoden Geïnfecteerde e-mailbijlagen (macro's), torrent-websites, schadelijke advertenties.
Schade Alle bestanden zijn gecodeerd en kunnen niet geopend worden zonder losgeld te betalen. Extra trojans voor het stelen van wachtwoorden en malware-infecties kunnen samen met de ransomware-infectie geïnstalleerd worden.
Verwijdering

Om Locky Imposter virus verwijderen, adviseren onze malwareonderzoekers om uw computer te scannen met Spyhunter.
▼ Spyhunter Downloaden
Gratis scanner die controleert of uw computer geïnfecteerd is. Om malware te verwijderen, moet u de volledige versie van Spyhunter aankopen.

Hoe uzelf te beschermen tegen besmettingen met ransomware?

Gebrek aan kennis en onvoorzichtig gedrag zijn de belangrijkste redenen voor computerbesmettingen. Voorzichtigheid is de sleutel tot veiligheid. Let daarom goed op tijdens het surfen op het internet en tijdens het downloaden/installeren/updaten van software. Denk twee keer na voordat u e-mailbijlagen opent. Bestanden die irrelevant lijken of die door verdachte e-mailadressen verzonden zijn, mogen nooit geopend worden. Download uw programma's alleen van officiële bronnen (via directe downloadlinks) in plaats van gebruik te maken van externe downloaders/installatieprogramma's. Deze tools bevatten vaak valse apps en daarom is het gebruik ervan niet aanbevolen. Houd bovendien geïnstalleerde applicaties up-to-date. Gebruik daarvoor alleen geïmplementeerde functies of tools die door de officiële ontwikkelaar geleverd worden. Het hebben van een erkende anti-virus/anti-spyware is ook van groot belang. Als uw computer al geïnfecteerd is met Locky Imposter, dan raden we u aan een scan uit te voeren met  Spyhunter om deze ransomware automatisch te verwijderen.

Tekst voorgesteld in het Locky Imposter ransomware tekstbestand ("LOCKY-README.TXT"):

Gelieve hiervan kennis te nemen:
Al uw bestanden, afbeeldingen, documenten en gegevens zijn gecodeerd met Military Grade Encryption RSA AES-256.
Uw informatie is niet verloren maar gecodeerd.
Om uw bestanden te herstellen, moet u Decrypter aanschaffen.
Volg deze stappen om uw bestanden te herstellen.
1 * Download de Tor Browser. (Typ gewoon google "Download Tor").
2 * Ga naar URL: hxxp://4wcgqlckaazugwzm.onion/index.php
3 * Koop de Decryptor om uw bestanden te herstellen.
Het is erg makkelijk. Als u niet gelooft dat we uw bestanden kunnen herstellen, kunt u gratis 1 bestand herstellen.
Uw unieke ID: -
VOORZICHTIG:
Probeer geen gecodeerd bestand te wijzigen of te verwijderen anders is het niet meer te herstellen.
ONDERSTEUNING:
U kunt contact opnemen met de ondersteuning om uw bestanden voor u te decoderen.
Klik op ondersteuning op hxxp://4wcgqlckaazugwzm.onion/index.php

--------BEGIN BIT KEY---------
-
--------EINDE BIT KEY-----------
------------------------------
FRANCAIS
------------------------------
S'il vous plaît soyez avisé:
Tous vos fichiers, images, documents et données ont été cryptés avec Military Grade Encryption RSA AES-256.
Vos informations ne sont pas perdues. Mais chiffré.
Afin de vous permettre de restaurer vos fichiers, vous devez acheter Decrypter.
Suivez ces étapes pour restaurer vos fichiers.
1 * Téléchargez le navigateur Tor. (Il suffit de taper google "Télécharger Tor").
2 * Aller à l'URL: http://4wcgqlckaazugwzm.onion/index.php
3 * Achetez le Decryptor pour restaurer vos fichiers.
C'est très simple. Si vous ne croyez pas que nous pouvons restaurer vos fichiers, alors vous pouvez restaurer 1 fichier de format d'image gratuitement.
Soyez conscient que le temps est compté. Le prix sera doublé toutes les 96 heures, alors utilisez-le à bon escient.
Votre ID unique: -
MISE EN GARDE:
N'essayez pas de modifier ou de supprimer un fichier crypté, car il sera difficile de le restaurer.
SOUTIEN:
Vous pouvez contacter le support pour aider à déchiffrer vos fichiers pour vous.
Cliquez sur support à http://4wcgqlckaazugwzm.onion/index.php
------------------------------
EINDE FRANS
------------------------------
------------------------------
BEGIN ITALIAANS
------------------------------
Si prega di essere avvisati:
Tutti i tuoi file, immagini, documenti e dati sono stati crittografati con Military Grade Encryption RSA AES-256.
Le tue informazioni non sono perse. Ma crittografato.
Per poter ripristinare i tuoi file devi acquistare Decrypter.
Seguire questa procedura per ripristinare i file.
1 * Scarica il Tor Browser. (Basta digitare su google "Download Tor").
2 * Passa a URL: http://4wcgqlckaazugwzm.onion/index.php
3 * Acquista Decryptor per ripristinare i tuoi file.
È molto semplice Se non credi che possiamo ripristinare i tuoi file, puoi ripristinare 1 file di formato immagine gratuitamente.
Sii consapevole che il tempo stringe. Il prezzo sarà raddoppiato ogni 96 ore, quindi usalo saggiamente.
Il tuo ID univoco: -
ATTENZIONE:
Si prega di non provare a modificare o eliminare alcun file crittografato in quanto sarà difficile ripristinarlo.
SUPPORTO:
È possibile contattare l'assistenza per decrittografare i file per conto dell'utente.
Clicca sul supporto in http://4wcgqlckaazugwzm.onion/index.php
------------------------------
EINDE ITALIAANS
------------------------------
------------------------------
BEGIN KOREAANS
------------------------------
조언을 받으십시오 :
모든 파일, 사진 문서 및 데이터는 군용 등급 암호화 RSA AES-256으로 암호화되어 있습니다.
귀하의 정보는 손실되지 않습니다. 그러나 암호화.
파일을 복원하려면 Decrypter를 구입해야합니다.
이 단계에 따라 파일을 복원하십시오.
1 * Tor 브라우저를 다운로드하십시오. (구글에 "Tor 다운로드"만 입력하면됩니다.)
2 * URL 찾아보기 : http://4wcgqlckaazugwzm.onion/index.php
3 * 파일을 복원하려면 Decryptor를 구입하십시오.
그것은 매우 간단합니다. 파일을 복원 할 수 있다고 생각지 않으면 이미지 형식의 파일 1 개를 무료로 복원 할 수 있습니다.
시간이 똑딱 거리고 있다는 것을 알아 두십시오. 가격은 96 시간마다 두 배가되므로 현명하게 사용하십시오.
고유 ID : -
주의:
암호화 된 파일을 수정하거나 삭제하지 마십시오. 복원하기가 어려울 수 있습니다.
지원하다:
지원 센터에 문의하여 파일의 암호를 해독하는 데 도움을받을 수 있습니다.
http://4wcgqlckaazugwzm.onion/index.php에서 지원을 클릭하십시오.
------------------------------
EINDE KOREAANS
------------------------------

Screenshot van Locky Imposter-proces in Windows Taakbeheer:

Locky Imposter in Taakbeheer

Screenshot van de Locky Imposter website:

Locky Imposter website

Tekst op deze website:

Locky
Ontgrendel uw bestanden
In minuten!
Wat is er gebeurd?
Uw bestanden worden gecodeerd met Locky Locker.
U hebt de mogelijkheid om uw bestanden te herstellen door Locky Decryptor te downloaden. En herstel al uw bestanden.
Houd er rekening mee dat geen enkele andere decryptor voor u zal werken. U kunt proberen, maar onthoud de prijs verdubbeld elke 96 uur. Dus doe het snel.
LOCKY UNLOCKER.

Screenshot van bestanden versleuteld door Locky Imposter (".locky" extensie):

bestanden versleuteld door Locky Imposter

Locky Imposter ransomware verwijdering:

Locky Imposter virus onmiddellijk en automatisch verwijderen: Het handmatig verwijderen van malware kan een lang en gecompliceerd proces zijn, en soms is hier professionele computerkennis voor nodig. Spyhunter is een professionele tool voor het automatisch verwijderen van malware, en is aanbevolen voor het verwijderen van Locky Imposter virus. Download het door op de knop hieronder te klikken:
Spyhunter DOWNLOADEN De gratis scanner controleert of je computer besmet is. Om malware te verwijderen moet je een volledige versie kopen van Spyhunter. Door het downloaden van software op deze website verklaar je je akkoord met ons privacybeleid en onze algemene voorwaarden.

Snelmenu:

Stap 1

Windows XP and Windows 7 gebruikers: Tijdens het opstartproces van je computer druk je verschillende keren op de F8 toets op je toetsenbord tot het Geavanceerde Opties menu van Windows verschijnt. Dan selecteer je Veilige Modus met netwerk uit de lijst en druk je op ENTER.

veilige modus met Netwerk

Video die toont hoe Windows 7 te starten in "Veilge Modus met Netwerk":

Windows 8 gebruikers: Ga naar het Windows 8 Start Scherm, typ Geavanceerd, in de zoekresultaten selecteer je Instellingen. Klik op geavanceerde startopties, in het geopende 'Algemene PC-instellingen' scherm selecteer je Geavanùceerde Opstart. Klik op de 'Nu herstarten'-knop. Je computer zal nu herstarten in het 'Geavanceerde Opstartopties menu'. Klik op de 'Probleemoplosser'-knop, klik dan op de 'Geavanceerde Opties'-knop. In het geavanceeerde opties scherm klik op 'Opstartinstellingen'. Klik op de 'Herstarten'-knop. Je PC zal nu herstarten naar het Opstart Instellingen scherm. Druk 5 om in Veilige Modus met commando-prompt te starten.

Windows 8 veilige Modus met netwerk

Video die toont hoe Windows 8 te starten in "Veilige Modus met Netwerk":

Windows 10 gebruikers: Klik op het Windows-logo en selecteer het Power-icoon. In het geopende menu klik je op herstarten terwijl je de Shift-knop ingedrukt houdt. In het 'Kies een optie'-scherm klik je op 'Problemen oplossen' en selecteer je de 'Geavanceerde opties'. In het 'Geavanceerde-opties menu selecteer je opstartinstellingen en klik je op de 'Herstarten'-knop. In het volgende scherm moet je op de F5-knop drukken. Zo zal je besturingssysteem in veilige modus met netwerk herstart worden.

windows 10 veilige modus met netwerk

Video die toont hoe Windows 10 te starten in "Veilige Modus met Netwerk":

Stap 2

Log in op het account dat besmet is met Locky Imposter. Start je internet browser en download een legitiem anti-spyware programma. Werk de anti-spyware software bij en start een volledige systeemscan. Verwijder alle gedetecteerde items.

Als u uw computer niet kunt starten in Veilige Modus met Netwerk, probeer dan een systeemherstel uit te voeren.

Video die toont hoe het ransomware virus te verwijderen via "Veilige Modus met Commando-prompt" en "systeemherstel":

1. Tijdens het opstartproces van je computer druk je verschillende keren op de F8 toets op je toetsenbord tot het Geavanceerde Opties menu van Windows verschijnt. Dan selecteer je Veilige Modus met commando-prompt uit de lijst en druk je op ENTER.

Herstart uw computer in veilige Modus met Commando-prompt

2. Als de commando-prompt modus geladen is, typ dan de volgende regel: cd restore en druk op ENTER.

systeemherstel door commando-prompt typ cd restore

3. Type vervolgens deze regel line: rstrui.exe en druk op ENTER.

systeemherstel door commando-prompt rstrui.exe

4. In het geopende venster, klik 'Volgende'.

herstel systeembestanden en instellingen

5. Selecteer één van de beschikbare herstelpunten en klik 'Volgende' (dit zal je computer herstellen naar een eerdere tijd en datum, voor deze RYUK ransomware je PC geïnfiltreerd had).

selecteer een herstelpunt

6. In het geopende venster, klik "Yes".

run system restore

7. Na het herstellen van je computer naar een eerdere datum, download en scan je je PC met aanbevolen malware verwijderingssoftware om enige achtergebleven delen van het Locky Imposter ransomware te verwijderen.

Om individuele bestanden te herstellen die werden versleuteld door deze ransomware zouden PC-gebruikers de Vorige Versie-functie van Windows kunnen proberen te gebruiken. Deze methode is effectief als de Systeem Herstel-functie geactiveerd was op het besmette besturingssysteem. Merk op dat sommige versies van de RYUK ransomware de schaduwvolume-kopies van bestanden verwijderen dus deze methode zal niet altijd werken alle computers.

Om een bestand te herstellen klik met de rechtermuisknop op het bestand, ga naar Eigenschappen en selecteer de Vorige Versie-tab. Als het geselecteerde bestand een herstelpunt heeft, selecteer dit dan en klik op de 'Herstellen'-knop.

versleutelde bestanden herstellen CryptoDefense

Als u uw computer niet kan starten in veilige modus met netwerk (of met commando-prompt), start je computer op met een hersteldisk. Sommige varianten van deze ransomware schakelen de veilige modus uit waardoor het verwijderen ervan moeilijker wordt. Om deze stap uit te voeren zal je toegang moeten hebben tot een andere computer.

Om de controle terug te krijgen over bestanden die versleuteld werden met Locky Imposter, kan je ook een programma uitproberen genaamd Shadow Explorer. Meer informatie over hoe dit programma werkt, kan je hier vinden.

shadow explorer screenshot

Om uw computer te beschermen tegen ransomware die bestanden versleutelt, gebruikt u erkende antivirus- en antispywareprogramma's. Als extra beveiligingsmethode kunt u de programma's HitmanPro.Alert en EasySync CryptoMonitor gebruiken, die group policy-objecten kunstmatig in het register plaatsen om malafide programma's zoals Locky Imposter ransomware te blokkeren.

Merk op dat de Windows 10 Fall Creators Update een "gecontroleerde toegang tot mappen" -functie bevat die ransomware kan helpen blokkeren. Deze functie beschermt automatisch bestanden in de mappen Documenten, Afbeeldingen, Video's, Muziek en Bureaublad.

gecontroleerde toegang tot mappen

Windows 10-gebruikers zouden deze update moeten installeren om hun data tegen ransomware te beschermen. Je vindt hier meer information over deze update en de manier waarop die je tegen ransomware kan beschermen.

HitmanPro.Alert CryptoGuard - detecteert de versleuteling van bestanden en blokkeert dit automatisch:

hitmanproalert ransomware preventie applicatie

Malwarebytes Anti-Ransomware Beta gebruikt geavanceerde proactieve technologie om ransomware-activiteit te meten en meteen te stoppen, voordat gebruikersbestanden getroffen worden:

malwarebytes anti-ransomware

  • De beste manier om schade door ransomware-besmettingen te voorkomen is het regelmatig nemen van backups. Meer informatie over online backup oplossingen en dataherstelsoftware vind je HIER.

Andere tools waarvan geweten is dat ze de Locky Imposter ransomware kunnen verwijderen:

Bron: https://www.pcrisk.com/removal-guides/13235-locky-imposter-ransomware

Over de auteur:

Tomas Meskauskas

Ik ben gepassioneerd door computerbeveiliging en -technologie. Ik ben al meer dan 10 jaar werkzaam in verschillende bedrijven die op zoek zijn naar oplossingen voor computertechnische problemen en internetbeveiliging. Ik werk sinds 2010 als auteur en redacteur voor PCrisk. Volg mij op Twitter en LinkedIn om op de hoogte te blijven van de nieuwste online beveiligingsrisico's. Lees meer over de auteur.

Het PCrisk-beveiligingsportal is een samenwerking van verschillende beveiligingsonderzoekers om computergebruikers te informeren over de nieuwste online beveiligingsrisico's. Meer informatie over de auteurs en onderzoekers van PCrisk vindt u op onze contact-pagina.

Onze richtlijnen voor het verwijderen van malware zijn gratis. Als u ons echter wilt steunen, kunt u ons een donatie sturen.

Verwijderingsinstructies in andere talen
QR Code
Locky Imposter virus QR code
Een QR code (Quick Response Code) is een code die door toestellen kan gelezen worden en die URL's en andere informatie bevat. Deze code kan gelezen worden met de camera van een smartphone of tablet. Scan deze QR code om een snelle toegang te hebben tot de verwijderingsgids van Locky Imposter virus op je mobiele toestel.
Door ons aanbevolen:

Maak vandaag nog komaf met Locky Imposter virus

▼ VERWIJDER DEZE NU met Spyhunter

Platform: Windows

Oordeel van de redactie over Spyhunter:
Zeer goed!

[Terug naar boven]

De gratis scanner controleert of je computer besmet is. Om malware te verwijderen moet je een volledige versie kopen van Spyhunter.